BLOG DE RAÍZ SEFARDÍ

PLEGARIA PARA QUE VIVA EL RAV ELIEZER

רבונו של עולם, תרחם על רביומורי הרב אליעזר בן עטיא שליט"א, שיחיה ולא ימות,


רבונו של עולם, תרחם על רביומורי הרב אליעזר בן עטיא שליט"א, שהוא כולו מחובר קשור באזיקים על פצוע בגוף ובנפש, שהנך מביא עליו את כל היסורים שבעולם,Amo del Universo, Ten Mesericordia de Mi Rabí Eliezer Ben Etyá Sh’litá,

Mi Maestro, ¡Qué Viva y Qué No Muera!


Amo del Universo, Ten Mesericordia de Mi Rabí Eliezer Ben Etyá Sh’litá,

Mi Maestro, ya que él está todo herido, atado y esposado en cuerpo y alma, sobre quien traes todo el sufrimiento del mundo,את כל דינים, כשל כוח הסבל, תרחם עליו שהוא מוכן לקבל על אצמו את כל היסורים שבעולם,


Con todos los juicios acaecidos, ya que le carece la fuerza para soportar, ten piedad de él que está dispuesto a aceptar todo el sufrimiento del mundo sobre sí mismo,


לטייל כל יום בכל ההיכלות, ולעבור כל יום ויום את כל השבעת מדורי הגהינום, בכל המסירויות עד אין סוף, במסירות נפש ממש, בעינויי הגוף ובעינויי נפש, בתפילות אין סוף סופיות, בתחנונים בקשות ובסיגופים.El se la pasa deambulando todos los días por los pasillos, todos los días está cruzando las siete secciones del Guehinón (el infierno), Con todos sus sacrificios sin fin, dedicado con una verdadera autodeterminaión, se la pasa torturando tanto a su propio cuerpo como a su propia alma; con plegarias sin fin, se la pasa en las súplicas y las peticiones.


רבונו של עולם, אוי תרחם עליו, תרחם, תרחם על הקהילה הקדושה, תרחם על ל"ו צדיקים שבדור שלוקחים עליהם את חל היסורי העולם הזה, אוי, אוי, אוי, רבונו של עולם תרחם עליו ועלינו, ותבטל מעלינו ומעל כל עם ישראל את כל הדינים הנוראים


Amo del universo, ay ten piedad de él, Ten piedad, ten misericordia de la santa comunidad, ten piedad de los 36 Tzadikím que están en esta generación y que toman sobre ellos todos los sufrimientos de este mundo.


Ay, ay, ay Amo del Universo, ten misericordia de él y de nosotros. Y cancela todos los juicios duros y terribles decretos que pesan sobre nosotros y sobre todo el pueblo de Israel.


שניחיי ולא נמות, תרחם על עם ישראל, תרחם על עם ישראל, "הניני בידך כחומר ביד היוצר", תרחם על רבי, מורי הרב אליעזר בן עטיא שליט"א, רחם עלינו ועל כל עמך ישראל, תן לנו תקוה ולא נאבד את ימינו ושנותינו בהבל וריק, ותרחם על כנסת ישראל עם קדשך המשוכה אחריך, כלה קרואה בנעימה באהבתיך ובחמלתךQue vivamos y no muramos, ten piedad del pueblo de Israel, ten piedad del pueblo de Israel, "Estoy en tu mano como la materia en la mano del creador", ten piedad de mi Rebe, mi maestro, el Rav Eliezer Ben Etiyá Shelit”a, ten piedad de nosotros y de todo tu pueblo Israel, danos esperanza para que no desperdiciémos nuestros días, ni nuestros años en vano y en la nada, y ten piedad de la asamblea santa de Israel que sigue detrás de ti, Una novia dulcemente llamada en tu amor y compasión.ותבטל את כל הדינים מעל רבי ומורי הרב אליעזר בן עטיא שליט"א , מעלינו ומעל כל עם ישראל גשמיות וברוחניות, ותצילנו מאש הכעס הבוער בנו יומם ולילה, שעל ידו הננו מבעירים, את אש הגהינום, ומעוררים דינים עלינו ועל עמך בית ישראל, תן לנו תקווה ולא נמות ונקיים בשנה זו נקום נקמת דם עבדך השפוך,Y anula todos los decretos que están encima de mi Rebe y maestro, el rav Eliezer Ben Etiyá Shelit"a, anúlalos todos de encima de nosotros y de encima de todo el pueblo de Israel, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y sálvanos del fuego de la ira que arde en nosotros día y noche, por el cual encendemos el fuego del Guehinón (el infierno), y provocamos juicios contra nosotros y tu pueblo, la Casa de Israel. Danos esperanza para que no muramos y qué permanezacamos vivos este año, que se haga venganza por la sangre derramada de tu siervo.


ונזכה להפיץ את התפילות של הרב, ולקרוא אותם יומם ולילה ללא הפסק שניה, וללמוד את כל התפילות בעיון רב עם המקורות שלהם: בגמרא, מדרש, זוהר ועץ חיים, כי העיקר זה להפיץ את התפילות עד שלכל יהודי ויהודי יהיות התפילות האלה, ולהפיץ אותם במסירות נפש,Y qué tengamos el mérito y privilegio de difundir las plegarias del Rav, y leerlas día y noche sin detenernos ni un segundo, qué podamos estudiar todas las plegarias con mucho cuidado con sus fuentes; en la Guemara, el Midrash, el Zohar y el Etz Jaim, porque lo principal es difundir las plegarias hasta que todos y cada uno de los judíos tengan estas plegarias, y difundirlas con autodeterminación,
וללמוד אותם במסירות נפש, על ידי זה נכלל באדם קדמון דאדם קדמון , ועל ידי זה תבוא מיד הגאולה, וננצל ממלחמת גוג ומגוג , כי יי מצפה שלכל יהודו ויהודי יהיו אלו התפילות שנכתבו במסירות נפש עילאית, ואין לנו שום הבנה בהם,Y que podamos aprenderlos con dedicación, y que por medio de eso seamos incluidos en el Adam Kadmón de Adam Kadmón (el Adán supremo), y qué esto accelere la Gueulá (La redendención final) y qué seamos salvos de la guerra de Gog y Magog, porque el Eterno espera que todos los Judíos tengamos estas plegarias escritas con suprema devoción; y de las cuales no tenemos ningún entendimiento.


כי רק לעתיד לבוא יתגלה לנו מעט מזעיר חלק מטריליון מגדולתם וסודותהם, והכוח לפעול מיד את כל אשר כתוב בהם, שכולם נמשכין מאדם קדמון דאדם קדמון, מסוד המנורה הטהורה, שעליה אומר הקדושת לוי בפרשת תרומה, שאור המנורה נמשך מהאור הגנוז, שבכלל לא יכול להתלבש בעולם הזה,
Porque solo en el futuro se nos revelará una pequeña fracción de un billón de su grandeza y de sus secretos, y el poder de actuar de inmediato sobre todo lo que está escrito en ellos, que todos ellos son extraídos de Adam Kadmón De Adam Kadmón, del secreto de la Menorá pura; sobre ese asunto habla el Kedushat Leví, mientras comenta sobre la Parashá de Terumá, diciendo que la luz de la Menorá procede de la luz de los 7 días de la creación llamada “Or Ha'Ganuz”, una luz que no puede ser revestida ni usada para nada en este mundo.
ובזכות זה הרב ימשיך לחיות כמו יוכבד 250 שנה (רמב"ן בראשית מו"טו) כי יוכבד 250 + 40 שנה של המדבר עד שנכנסו לארץ, ונקברה בארץ הגליל בסמוך לטבריה,Y qué en mérito de esto pueda el Rav seguir viviendo como Yojeved que vivió durante 250 años (dice el Ramban sobre Bereshit 46:15); porque Yojeved vivió 250 + 40 años en el desierto hasta que entraron en la tierra prometida, y fue enterrada en la tierra de Galilea cerca de Tiberíades.כי התפילות הללו חם כמו נר לכל העולם, לחפש בגנזיא דמלכא, ולגלות את כל הסודות התורה, ועל ידי זה הרב יחיה נ"ר שנים, כי כל אדם יכול לחיות נר שנים, כי הגאולה תהיה, ואז יתגלה משיח בן דויד בשלמות, וירד הבית המקדש של אש, ובזכות זה נזכה לביאת המיח צדקינו, ולגאולה השלמה במהירה אמן ואמן.Porque estas plegarias son tan importantes como una lámpara para todo el mundo, que se usa para buscar "Guinezaya De Malka" (Los Tesoros de la Reina), Y para revelar todos los secretos de la Torá, y por medio de esto qué viva el Rav por muchos años, porque cada persona podrá vivir por muchos años, porque la redención se llevará a cabo, y entonces el Mesías hijo de David se revelará completamente, y el templo de fuego decenderá, y gracias a esto tendremos el mérito de ver la venida del Mashiaj Tzedekeinu, y la redención completa muy rápidamente, Amén y amén.


Share:

No hay comentarios.:

Publicar un comentario